Danh sách keymap bên dưới do tôi sưu tầm từ một số nguồn trên mạng, nên nếu có phần nào chưa chính xác thì các bạn bỏ qua nhé, sẽ cập nhật lại sau.

Lưu ý

Bạn có thể sử dụng danh sách keymap bên dưới mà không cần cài bất kì plugin nào. Do đó, bạn cũng có thể tạo ra những keymap cá nhân sử dụng chính những keymap mà tôi cung cấp bên dưới.

Để học cách sử dụng keymap, các bạn có thể xem qua bài viết này nhé : https://www.komaster.dev/post/cai-dat-neovim-tren-windows-keymap

Link tham khảo khác

Vim cheetsheet
Vim cheetsheet (Xem ảnh gốc)

https://devhints.io/vim

Di chuyển

h Move cursor left
j Move cursor down
k Move cursor up
l Move cursor right
0 Move cursor to beginning of line
^ Move cursor to first non-whitespace character of line
$ Move cursor to end of line
gg Move cursor to beginning of the file
G Move cursor to end of the file
5G Move cursor to line number 5

Quản lý file

:e filename Open file for editing
:w Save current buffer to disk
:w filename Save current buffer to filename
:q Close the current window
:wq Save and close the current window
:q! Close the current window without saving
:wa Save all open buffers to disk

Các câu lệnh chỉnh sửa file

i Enter Insert mode before the cursor
a Enter Insert mode after the cursor
I Enter Insert mode at beginning of the line
A Enter Insert mode at the end of the line
o Insert a new line below the current line and enter Insert mode
O Insert a new line above the current line and enter Insert mode

Các câu lệnh chỉnh sửa file (tiếp)

dd Delete the current line
D Delete from the cursor to the end of the line
C Change from the cursor to the end of the line and enter Insert mode
u Undo the last change
cw Change from cursor to end of word and enter Insert mode
cb Change from cursor to beginning of word and enter Insert mode

Các câu lệnh ở chế độ Visual

v Enter Visual mode and select text character by character
V Enter Visual mode and select text line by line
y Yank (copy) the selected line
d Delete the selected text
c Change the selected text and enter Insert mode

Tìm kiếm và thay thế kí tự

/ Search forward for a pattern
? Search backward for a pattern
n Repeat the last search in the same direction
N Repeat the last search in the opposite direction
:%s/pattern/replacement/g Replace all occurrences of 'pattern' with 'replacement' in the entire file

Macros

qa Start recording a macro in register 'a'
q Stop recording a macro
@a Execute the macro stored in register 'a'
" Access a specific register
"ay Yank into register 'a'

Splits and Tabs

:sp Split the window horizontally
:vsp Split the window vertically
:tabe Create a new tab
:tabc Close the current tab
:tabn Go to the next tab
:tabp Go to the previous tab

Kết

Nếu các bạn có bất kì keymap nào muốn bổ sung, thì báo tôi nhé. Hi vọng danh sách trên sẽ giúp ích cho các bạn.